Հանքային էլեմենտներ

Հանքային մակրոտարրերից կարևորագույնը Ca-ն է, այն արյան մշտական բաղադրիչն է, մասնակցում է մակարդման...
Կենդանի բջիջների քիմիական կազմի 90%-ից ավելին ներկայացված է 4 էլեմենտով` C, H, O, N: Մյուս 9%-ը...
Միկրոէլեմենտների անբավարարությամբ կամ հեվելյալ քանակներով պայմանավորված հիվանդությունները կամ...
Մտնում է կերակրի աղի բաղադրության մեջ, առանցքային դեր ունի ջրա-էլեկտրոլիտային բալանսի պահպանման մեջ...
Կարևորագույն միկրոէլեմետներից է, որի պարունակությունը 1 գ կենդանի հյուսվածքի հաշվով կազմում է 55-40...