Հոգեբանություն

Վիգոտսկին դարձյալ եղել է սովետական հոգեբանության դպրոցի կլասիկներից: Նրա տեսությունը կոչվում է...
Պլատոնովի տեսության մեջ գործում է նույն սկզբունքը՝ անձի կառուցվածքը, համակարգային մոտեցումը,...
Սովետական Միությունում հոգեբանության հետևորդ՝ Անանևը, իր տեսությունը անվանել է անհատականության...
doctors.am Անձնավորություն
Առօրյա կյանքում մենք հաճախ «անհատ», անձնավորություն» և «մարդ հասկացությունները նույնացնում ենք,...
doctors.am Գիտակցությունը և անձի զարգացումը
 Գիտակցությունը օբյեկտիվ իրականության արտացոլման բարձրագույն ձևն է: Այն մարդու իմացության բոլոր...
doctors.am Անհատ, Անձ, Անհատականություն, Մարդ
"Մարդ" հասկացությունը ընդհանուր է։ Մենք դա լայնորեն գործածում ենք և այդ անվանման տակ միաժամանակ...
doctors.am Անձնավորության կայացման հիմնական գծերը
Անձի կառուցվածքի մեջ ձևավորվել են բազմաթիվ գծեր` դրանք անձի կամային գծերն են:   1.   ...
doctors.am Անձնավորության պահանջմունքները
Անձի ակտիվության աղբյուրը նրա պահանջմունքներն են: Պահանջմունքը անձի այնպիսի վիճակ է, որը...
doctors.am Անձի պաշտպանական մեխանիզմները
Անձի պաշտպանական մեխանիզմներն են` 1.    Ցանկությունների արտամղում- անթույլատրելի կամ տհաճ...
doctors.am Անձի սոցիալական վարքի շեղումներ
  Նախ հասկանանք "շեղվող վարք" հասկացության իմաստը։ Մարդու այն սոցիալական գործողությունները,...
doctors.am Անձի սոցիալական և նյարդային խանգարումներ
Անձի սոցիալական խաթարումների (սոցիապաթոգենեզի) ակունքները նախ պետք է փնտրել մանկության շրջանում,...
doctors.am Սոցիալականացումը և անձը
Սոցիալիզացիայի (անձնավորվելու) ողջ ընթացքն ի վերջո հանգում է նրան, որ անհատը անձ է դառնում՝ ձեռք...

Pages